Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid.
 
In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs:
Regio Westelijke Mijnstreek:    Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.
Regio Maastricht-Heuvelland:   Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
Regio Heerlen eo:                     Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
 
Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl
 
In het Schoolondersteuningsprofiel  van bs St. Gerlachus is goed te zien dat de basiskwaliteit op orde is. Het schoolondersteuningsprofiel (zie website) beschrijft realistisch en objectief de mogelijkheden van onze school voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen en expliciet de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die extra ondersteuning nodig hebben. Het geeft een helder beeld van zowel de onderwijsinhoudelijke als de procesmatige en structurele kenmerken van de school op het niveau van basis- en extra ondersteuning.
 
De school gebruikt een dekkend geheel van genormeerde instrumenten en procedures om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen.
Hierdoor signaleert school vroegtijdig welke zorg de leerlingen nodig hebben. Op basis van de analyse wordt gekeken welke specifieke ondersteuning de leerling nodig heeft en halen deze intern bij onze LB leerkrachten specialisten of vragen hulp bij onze ketenpartners zoals de expertisepool van Innovo, de GGD of het zorgteam.
Specifieke voorzieningen kunnen we treffen bij hoogbegaafdheid door het inrichten en uitvoeren van het leerplein en het deelnemen aan de Masterclass i.s.m. Stelle Maris. ( VO).
Ook zijn we gespecialiseerd in NT2 leerlingen, we hebben materialen die leerkrachtonafhankelijk zijn waardoor de niet Nederlandssprekende leerling zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen in de tweede taalverwerving. Uiteraard worden hier ook doelen aan verbonden.
Verder hebben we ons onderwijs ánders georganiseerd: we werken in units verdeeld in unit groep 1-4, 5/6 en 7/8. We geven instructie aan kleine groepen zodat we nog beter tegemoet kunnen komen aan de didactisch en pedagogisch  onderwijsbehoeften van het kind.
Om ons nog verder te bekwamen hebben we ontwikkeldoelen opgesteld:
  • Bs St. Gerlachus heeft een specifiek aanbod om de sociale competenties te ontwikkelen
  • Leerkrachten betrekken de leerlingen bij het vaststellen van de doelen op rekengebied          (hga)
  • De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school
 
Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Hier staat de concrete uitwerking van onze aanpak op de ontwikkeldoelen.
Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen.

Klik hier voor een overzicht van het SOP.